Raspuns de la Serviciul Relatii cu Asiguratii din CNAS

sigla_cnas_1Ma intrebam in 15.05.2015 daca Serviciul Relatii cu Asiguratii din CNAS exista ? Iata ca in 04.06.2015 (dupa 23 de zile de la data cind i-am contactat pe email) am primit un raspuns complicat, plin de trimiteri la diverse articole de lege si la o pagina web care nu functioneaza.

Iata mai jos, raspunsul integral primit:

“Potrivit celor specificate la art. 1 alin. (3) din Ordinul nr. 98/2015 al preşedintelui CNAS pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate,

„După data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat se utilizează:

 a) cardul naţional;

 b) adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă (N. n.: CJAS, CAS-MB, CAS-AOPSNAJ, după caz, date de contact şi alte informaţii utile – pe cnas.ro→CJAS→Contacte CJAS) pentru persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional;

c) documentele prevăzute la 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare (după caz, adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – n. n.), pentru persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul naţional, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii;

d) adeverinţă de înlocuire a cardului naţional pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat.”

În ceea ce priveşte informaţiile privind emiterea cardului naţional, acestea se verifică –după cum este indicat la art. 1 alin. (5) din acelaşi act normativ, „prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.”

Aşadar, în vederea soluţionării aspectelor relatate, este necesar:

– Verificarea, la adresa indicată anterior, a emiterii (sau nu) a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pe numele menţionat(e) de dvs.

– În situaţia în care se precizează că documentul/documentele în cauză a(u) fost emis(e), trebuie contactat întâi medicul de familie al persoanei vizate (unii medici de familie au acceptat să distribuie cardurile care nu au ajuns la destinatar) şi – ulterior, dacă medicul de familie precizează că nu s-a implicat în distribuirea cardurilor – casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă petentul.

– În situaţia în care, în urma verificării indicate la pct. 1), apare informaţia privind neemiterea, până la momentul respectiv, a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, persoana/persoanele în cauză va/vor aştepta ca, în perioada următoare, documentul să fie distribuit la domiciliu, prin C. N. Poşta Română S. A.

Conform dispoziţiilor de la art. 1 pct. 3 din Ordinul nr. 557/246/2015 al ministrului Sănătăţii şi preşedintelui CNAS privind modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, asiguraţii care nu pot prezenta/utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate au dreptul, după 1 mai 2015, la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, făcând dovada calităţii de asigurat în aceleaşi condiţii ca şi anterior acestei date.

Menţionăm că, în aceste situaţii, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor prezenta separat caselor de asigurări de sănătate raportările aferente serviciilor acordate.

Serviciul Relatii cu Asiguratii, Presa si Purtator de Cuvant”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *